ODPORÚČAME


Rôzne informácie » Formulár-odstúpenie od zmluvy
Tento formulár slúži na uplatnenie práva odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

V prípade, že máte záujem odstúpiť od kúpnej zmluvy, adresa kam zaslať zakúpený tovar je:

Kartonoveobaly

Jókaiho 27

984 01 Lučenec

Formulár na odstúpenie od zmluvy v tabuľkovej forme:
Komu: *
Týmto : *
že: *
Dátum objednania: * img
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov : *
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov : *
Číslo objednávky alebo číslo faktúry: *
Dátum: * img
 
Formulár na odstúpenie od zmluvy v textovej podobe:

 

— Komu: profi obaly s.r.o., Jókaiho 27, 984 01 Lučenec, IČO: 51045630

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

MGQ2MjRl